Farger
 
Fargekontraster

Fargekontraster  kan bli skapt av lyshetsgraden, kulørthetsgraden, eller kulørtonene. Det vanlige er en blanding av disse tre. Forsøk har vist at de tre kontrasttypene I virkningsgrad omtrent står i forholdet 6 : 3 : 2. Ved en lyshetskontrast kan du altså oppnå dobbelt så stor grensetydelighet som ved en kulørthetskontrast, og tre ganger så stor grensetydelighet som ved en kontrast I kulørtone. Svaksynte oppfatter derimot kulørtonekontraster langt bedre enn lyshetskontraster fordi evnen til å skille kontraster i lyshet svekkes  mens evnen til å skjelne kulørtoner i større grad beholdes. (Willumsen 1991)

   Flatekontrast og grenselinjekontrast
   Lyshetskontrast
   Kulørt / ukulørt kontrast  
   Kulørtonekontrast


Flatekontrast og grenselinjekontrast

De tre typene fargekontraster kan opptre på to måter, som flatekontrast eller som grenselinjekontrast. Ved flatekontrast vurderes fargene hver for seg, før de sammenlignes, ved grenselinjekontrast vurderes grensetydeligheten når fargene grenser til hverandre.

På figuren over kan du vurdere kontrastene til fargene a og b i forhold til 
farge c.
Til venstre: flatekontrasten, hvor de fleste vil mene at farge a, pga forskjell i kulørtone, skiller seg mer ut fra c enn b. 
Til høyre: grenselinjekontrasten, hvor de fleste vil mene at b pga lyshetskontrast skiller seg mer ut fra c enn a.

 


Lyshetskontrast

Kontrasten mellom sort og hvitt gir maksimal lys - mørk kontrast.

 

Hvithet eller sorthet er ikke det samme som lyshet eller mørkhet. Farger med maksimal kulørstyrke er ikke like lyse, gul er f eks mye lysere enn lilla. Vi kan gjøre fargene lysere eller mørkere ved å tilsette sort eller hvitt, men da mister de kulørstyrke.


Kulørt/ukulørt kontrast

Fargene på figuren er ulike mht kulørthet, men er like lyse. På avstand eller i dårlig belysning er kontrasten utydelig. Om du myser, vil fargene, flyte sammen.


Kulørtonekontrast

Fargene på figuren har ulike kulørtoner, men er like kulørte og like lyse. På avstand eller i dårlig belysning er kontrasten utydelig. Om du myser, vil fargene, flyte sammen.

 

Sammensatt kontrast

Det vanlige er en kombinasjon av de tre kontrasttypene, ulike kulørtoner, ulik lyshet og ulik kulørthet.